Tarikati Muhammediye

Tarikati Muhammediye

Bizim bir mürşidimiz var. Ama bizim mürşidimiz –diğer mürşidler gibi– olağanüstü özelliklere sahip değil.

Tıpkı bizim gibi bir beşer (Kehf 18/110). Bizim gibi yemek yer, bizim gibi çarşı pazar dolaşır (Furkan 25/7). Gaybı bilemez (Enam 6/50 ). İnsanların kalbini okuyamaz (Tevbe 9/101).

 Ahirette bize torpil yapamaz. Bizi azap meleklerinin elinden kurtaramaz (Araf 7/188). Hatta ahirette bize ve kendisine ne yapılacağını bile bilmez. (Ahkaf 46/9). Ölülere işittiremez, kabirdekilerle sohbet edemez (Rum 30/92). Eceli gelince ölümünü erteleyemez (Zümer 39/30). Yani Azraili geri gönderemez. Kimseyi çarpamaz (Cinn 72/21).

Allah’ın dilemesi dışında bize de kendisine de bir fayda sağlayamaz (Araf 7/188). Değil bize geleni, kendisine gelen zararı bile savamaz (Cinn 72/21). Havada uçamaz, denizde yürüyemez, aynı anda birkaç yerde görünemez, ölüleri diriltemez. Bizim mürşidimizin böyle mucizeleri kerametleri yoktur (Isra 17/59).

 Silsilesi, İsa, Musa, İbrahim AS gibi Nebilerden Adem AS’a kadar uzanır ama Allah’tan başka –gavs, kutub vs gibi– sığınacağı kimsesi yoktur (Cinn 72/22 ). Darda kalınca da normalde de yalnızca Allahtan yardım ister (Fatiha 1/3). Çünkü başka yardım isteyecek kimsesi yoktur. Üstelik –diğer mürşidler gibi– günahsız! değildir.

Öyle ya da böyle bazı günahları olmuş ve bunlar için Allah’tan af dilenmiştir (Mu’min 40/55 ). Bu günahlarının affedilmesi için –araya koyabileceği– kimsesi de yoktur. Bu yüzden direkt ve yalnızca Allah’tan af dilenmiştir (Fussilet 41/6). Yani bizim mürşidimiz diğerleri gibi değil. Oldukça mütevazidir (Furkan 25/63 ).

 Bize efendilik taslamaz. O, bizim sıkıntıya düşmemizi istemez. Bize karşı çok merhametli ve yumuşak huyludur (Ali İmran 3/159). Her sorunumuzu O’na götürebiliriz. Erkek veya kadın dileyen herkes O’nunla görüşebilir. Ve hatta tartışabilir bile (Mücadele 58/1). O, –Allah’ın hüküm koymadığı hususlarda– arkadaşlarıyla istişare eder ve de çoğunluğun kararına uyar (Ali İmran 3/159). Yani ‘benim dediğimi yapmak zorundasınız’ demez. O’nun ‘gassalin önündeki meyyit gibi ona teslim olacaksınız’ diye telkinlerde bulunan müritleri de yoktur.

Konuşmaları kapalı ve gizemli değildir. Herkesin anlayabileceği şekilde ve apaçıktır(Ankebut 29/50).

Arkadaşlarını evinde ağırlar (Ahzab 33/53). Onlara ikramda bulunur. Rahatsız olduğu halde, ikramdan sonra koyu sohbete dalarak gereğinden fazla kalan arkadaşlarını ikaz edemeyecek kadar naiftir. Misafirlerine ‘efendi hazretleri artık istirahata çekilecek, buyurun’ diyerek kapıyı gösterecek ‘adamları’ da yoktur. Dolayısıyla bizler de bu olanları –o akşam mübarek evlerinde şöyle şöyle haller zuhur etti diyerek anlatan müritlerinden değil– Allah’tan öğreniriz (Ahzab 33/53). İşte bizim mürşidimiz böyle bir beşerdir.

O’nun türlü türlü mucizeleri yoktur (İsra 17/53). Ama O’nun öyle bir Kitabı vardır ki, o Kitabı Onu âlemlere rahmet yapmıştır (Enbiya 21/107). Kuran O’nun yegane ve en büyük mucizesidir (Ankebut 29/50), mürşidimiz Muhammed AS’ da bu Kur’an’ı bize getiren Elçidir; Allah’ın kulu(Isra 17/1) ve Nebi-Resul Muhammed (Ahzab 33/40). O, Kuranı Allah’tan alıp bize tebliğ edendir(Maide 5/92). Bizi Kuran ile uyaran(En’am 6/19), Kuran ile hüküm veren(Nisa 4/105), aramızdaki ihtilafları Kuran ile çözen(16/64) ve insanlığı Kuran ile karanlıklardan aydınlığa çıkarandır (İbrahim 14/2). O, –başka bir şeye değil– yalnızca Kur’an’a uyandır (En’am 6/50, Araf 7/203). Çünkü O, Kur’an’dan başka bir Kitap bilmiyordu (Şura 42/52). O’nun bütün bilgi (ders) kaynağı Kur’an’dı (En’am 6/105 ). O, bize öğrettiği her şeyi Kur’an ile öğretti (Bakara 2/151).

Bize ders/vird/zikir olarak sadece Kuranı öğütledi. Çünkü kendisi için de bizim için de yegâne öğüt/zikir –ahirette hepimizin hesaba çekileceği tek kitap olan– Kurandı; Sen, sana vahyedilen (Kur’an’a) sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yol (sırat-ı müstakim) üzerindesin. Ve şüphesiz ki o (sana vahyedilen Kur’an) hem senin için hem de kavmin için bir öğüttür. Ve hepiniz ileride ondan sorumlu tutulacaksınız (Zuhruf 43/44). İşte Rabbimizin ‘sırat-ı mustakim’ dediği ‘Tarikat-ı Muhammediye’ budur…

Share this content:

Yorum gönder