×

Kur’anda Çeviri Hataları : 1. Zina eden Erkek ve Kadın durumu (Nur suresi: 3 Bakara 221)

Kur’anda Çeviri Hataları : 1. Zina eden Erkek ve Kadın durumu (Nur suresi: 3 Bakara 221)

Bakara Suresi 221’de Allah Teala ‘Müşrik kadınları iman etmedikçe nikahınıza almayın. Beğenseniz de mümin bir hizmetçi müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri iman etmedikleri müddetçe nikahları altına girmeyin. Beğenseniz de mümin bir köle müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırırlar…’

Ayetin manası gayet sarihtir.  Velev ki kişi beğense bile müminlerin müşriklerle evlenmesi yasaklamıştır. Ayetteki ‘abd (köle) ve emet (hizmetçi, cariye)’ kelimeleri başka bir tartışmanın konusudur.

Nur suresi 3. ayette ise Allah Teala ‘Zina eden erkek zina eden kadınla evlenir veya müşrik bir kadınla. Zina eden kadın zina eden erkekle evlenir veya müşrik bir erkekle. Bu müminlere haram kılınmıştır.’

Bu ayet çevirmenlerin hepsince emir cümlesi olarak telaki edilmiştir. Dolayısıyla zina eden mümin erkek ve kadınların ya kendileri gibi cürüm işleyen biriyle veya müşriklerle evlenmeleri gerektiği şekilde çevrilmiştir.

Abdullah-Ahmet Akgül, Ali Bulaç, Ahmet Varol, Mehmet Türk ve Ümit Şimşek ‘La yenkihu’ ibaresi ‘NİKAHLAYAMAZ’ şeklinde haber cümlesini emir cümlesi olarak çevirmiş, Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Süleyman Ateş ve Satır Altı Meal de yine aynı hata ile ‘evlenmez’, Abdulbaki Gölpınarlı ve Cemal Külünkoğlu zina edenlerin ancak bu zani ve müşrikle ancak ‘Nikahlanabileceği’, Fikri Yavuz ve Suat Yıldırım Zina edenleri ‘kendi gibi kişiler veya müşriklerle evlenme isteklerinin olduğunu belirtmişlerdir.

Emrah Demiryent ve Hayrat Neşriyat meallerinde ayetle ilgili açıklamalarında ‘Bu ayetin Nur Sûresi 32. Âyetle nesh edildiğini iddia etmişlerdir.

Bu âyet-i kerîmenin hükmü, Nur Sûresi 32. âyet-i kerîme ile nesh edilmiştir. (Emrah Demiryent)

Bu âyet, bu sûrenin 32. âyetiyle neshedilmiştir. (Celâleyn Şerhi, c. 5, 267) Hayrat Neşriyat

Mustafa İslamoğlu ayetle alakalı izahat getirmeye çalışmışsa genel ifadeler kullanmış, ucunu açık bırarak bir izahat getirememiştir.

Bu metin, yaygın olarak şöyle çevrilmiştir: “Zina yapan bir erkek ancak zinakâr ya da müşrik bir kadınla;
zina eden bir kadın da zinakâr ya da müşrik bir erkekle nikâhlanır.” Bu tür bir anlamada ortaya çıkan bir çok problem vardır. Birincisi, bir mü’minin müşrik biriyle evlenmesine Kur’an izin vermemektedir (2:221). Onun işlediği günahın ağırlığı bu hükmü değiştirmez. Kaldı ki, müşrikin (dişili: müşrike) anlamlarından biri de, “Allah dışındaki bir gücün otoritesine kayıtsız şartsız teslim olan”dır. Bu bağlamda “cinsel güdü ve arzularına kayıtsız şartsız kul-köle olan” anlamını kazanır ki, “Hevasını ilâh edinen kimsenin durumunu gözönüne getirsene bir” (25:43) âyetinde ifade edilen de, yaklaşık budur. İkincisi, bir önceki âyette ifade edilen zina cezası uygulanan kimse bu günahtan arınmış olur, çünkü “şer’î cezalar keffarettir” (Buharî, Hudûd 15:12). Dolayısıyla, böyle birine ilave bir hukukî yaptırım gerekmez. Üçüncüsü, âyetteki lâ yenkihuhâ illâ ibâresi, bir talimatı değil bir haberi iletmektedir. Yani âyet ‘inşâî’ değil ‘ihbarî’dir. Bu durumda yenkihu fiilinin doğru karşılığı, lafzî anlamı olan “nikâh” değil, mecazî anlamı olan “cinsel birleşme”dir. İlk otoritelerden Mücahid, İkrime, Said b. Cübeyr, Katâde gibi isimler de böyle anlamışlardır (Taberî). Ferrâ, bu ibâreyi “zinakâr erkek, ancak (şehrin) zina eden günahkâr kadınlarıyla zina eder” şeklinde açar (Meâni’l-Kur’an). Çevirimiz bu mülahazalara dayanmaktadır.

Bu konuda Erhan Aktaş Bakara 221 zıd olmayan bir çeviri yapmıştır. ‘Zina yapan erkek, zina yapan veya müşrik olan kadından başkası ile evlenmiyor. Zina yapan kadınla zina yapan veya müşrik olan bir erkekten başkası evlenmiyor. Bu uygulama mü’minlere haram kılındı.’

Ayetin açıklamasında çeviri hatalarını eleştirip zina edenlerin ya zinakar yada müşrik olarak kabul edilen kimselerle evlendiği dolayısıyla bu uygulmanın iman edenlere haram kılındığını belirtmiştir.

‘Bu ayete, ayetteki “nikâhlanmıyor, evlenmiyor” ifadesine “nikâhlanamaz/ evlenemez” şeklinde yanlış anlam verilerek önemli bir hataya düşülmektedir. Çevirilerde; bu ayete, genellikle “Zina eden bir erkek veya kadın, zina eden veya müşrik olan bir erkek ve kadından başkası ile nikâhlanamaz, evlenemez.” şeklinde anlam verilmektedir. Oysaki bu bir haber ayetidir. O günkü toplumun bir uygulamasından haber vermektedir. Emir veya yasaklama söz konusu değildir. Bakara 221′ de, müşrik olan kadın ve erkekle evlenmek açıkça yasaklandığı halde burada müşrik kadın veya erkekle evlenilmeyi öngörenler, en hafif deyimi ile Kur’an’a açıkça çelişki yakıştırmış olmuyorlar mı? Bu ayette, toplumda mevcut olan; zina yapan bir erkeğin zina yapan veya müşrik olan bir kadınla, keza zina yapan bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkeğin evlenmesi şeklindeki uygulamadan haber verilerek, bunun doğru olmadığı ve bu uygulamanın mü’minlere haram(yasak) kılındığı ifade edilmektedir.

(bknz: www.kuranmeali.com

Share this content:

Yorum gönder