16 Temmuz 2019 Salı

En Büyük Rızık KUR'AN dır.(1)

21-04-2018 01:20 Güncelleme : 25-04-2018 10:29

En Büyük Rızık KUR'AN dır.(1)

Rabb bu işin ustaları olarak peygamberleri göndermiş iken son Nebiyi de bu işin ustası olarak göndermiş bizi de onun çırakları kılmıştır. Bu işin karşılığında bize rızıklarını vereceğini söylerken bu rızkın her yönü ile insanın ihtiyacını karşılayan bir nimet olduğunu da zikretmiştir. Şuayp a.s.kavmine; ey kavmim söyleyin bana.Eğer ben rabbimden bir delil üzerinde isem ve onun tarafından güzel bir rızık ile rızıklanmış isem.Hud 88 Bu işin zorluğu kişiye göre değişir. Kimi çok ağır işlerde geceleri ve gündüzleri çalışarak kerim olan kitaptan rızıklanarak o yağmurun temiz suyunu elde etmeye çalışırken, kimi bu çalışmayı daha az süreli olarak yapar da daha az rızıklanır.Ama her halükarda bu, temel rızık kaynağıdır.

Rızık ,tüm yaratılmışlar için gerekli olan her türlü bağıştır.Bu bağış yedi kat göklerden yerin dibine kadar olan tüm yaratılmışları kapsar.Şu halde bunların hepsi rızıklanmaktadır. Onlar,rızkı  ne kendi başlarına çıkarır, ne de rızık, onların çalışmaları ile  meydana gelir. Rızk takdir edilip verilmiş  bir bağıştır. Alınan değil.Onu takdir edip veren de Allah’tan başkasını değildir.Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Tümü apaçık bir kitaptadır. Hud 6

Rızkın Allah üzerinde olması ise zaruridir. Zira rızık yaratmak ve vermek, ilah olma niteliğinden ayrı değildir. Bu nitelikte ancak Allah’ındır. Diğer taraftan Rızkın istifade edilen, gerekli olan şey olması itibari ile istifade eden yada pay almak ihtiyacı olan olarak ta Allah’tan başka her şey için söz konusu olması ,icab eder.
Bu niteliklere sahip olan, Allah’tan başka herşey ise şu halde onların hepsi Allah tarafından rızıklanmaktadır. Hiçbir şey yoktur ki bu rızkın dışında olsun. Buna insan da dahildir.Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir. Ankebut 60İbrahim şöyle yakarmıştı: "Rabb'im! Şu kenti güvenli bir kent yap, halkının Allah'a ve âhıret gününe inananlarını çeşitli ürünlerle rızıklandır." Rab dedi ki: "Küfre sapanları bile rızıklandırırım. Ama az bir nimetle rızıklandırır, sonra da ateş azabına itiveririm. Ne kötü bir dönüş yeridir o..." Bakara 126

İnsana Allah’tan başkası rızık verici değildir.Buna göre ne insan kendi rızkını kazanır,ne de başka birisi  ya da bir şeyler rızık verir. Ne yurdu, ne patronu, ne işi, ne mesleki kariyeri, ne ünvanı, ne de makamı…

Allah’tan başka, kendilerine, ne göklerden, ne yerden zerre miktar rızık verme gücü olmayan ve bunu yapma ihtimali de bulunmayan birtakım nesnelere tapıyorlar. Nahl 73

Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz." Ankebut 17

Onların konumu yalnızca rızıkta bir vesile olmadır. Ama bu, rızkın vericisi olarak onları görme manasına gelmez. Zira Allah dilerse onlara da rızık vermez.

Yurdu kurak yapabilir, toprağı çorak kılabilir, ticareti kesada uğratabilir, makam ve mevkii bir anda ters yüz edebilir.Allah bir zarar vermeyi dilediğinde onun önüne kimse geçemez.Yahut Allâh, rızkınızı tutacak olursa size rızık verecek kimdir? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Mülk 21

De ki: "Baksanıza, eğer bir sabah suyunuz çekilse, size kim bir akar bir suyu getirebilir?" Mülk 30   
Bu hali ile ortada varolan rızık ancak onun verdiği rızık iken vesileler rızık üzerinde belirleyici olamaz ve bunlarda değişebilir. Buna göre onlara yaklaşımda rızık verici gibi olmamalıdır.Onlar ne Allah unutularak onun yerine konabilir ne de onlar Allah’a ortak koşulabilir.İlişkiyi belirleyen Allah , onlar ile rızık verilenler arasındaki ilişkiyi de belirleyen olur.Bu halde rızık vesileleri ile olan ilişkinin belirleyicisi de yine onların hepsinin rızkını vericisi olan Allah’tan başkası olamaz.
Buna göre onlar rızık verici olarak kabul edilmemeli ise rızkın varlık ve yokluğu bunlar ile de ilişkilenemez.
İnsanın rızık ile muhatabiyyeti onda bir takım sonuçları doğurmasını gerekli kılar. Bu sonuçlar ise onun hayatının tümünde tesirler meydana getirmelidir.Allah rızkı muhataba, olumlu manada tesirlere çevirmesi için vermiştir.
Ama şunu hiçbir zaman ihmal etmemek gerekir. Nasıl ki rızık vesileleri rızkı veren değilse rızıklarda rızık ihtiyacını gideren değildir. Yeme, içme, giyme,şifa bulma gibi unsurlarda  ihtiyaçları karşılamakta değildir. Zira bunların bu konumda olması sözkonusu değildir.Yenen o şey, kendi başına mı lezzet olmakta ya da insanın vucudundaki açlık ihtiyacını giderecek şekilde yolunu bulmakta ? İçilen şey, içme ihtiyacını giderecek yolları bulup bu ihtiyacı tatmin etmektedir? Giyilen şey mi insanı muhafaza edip onu korumaktadır? Şifayı ilaç yada insanlar ile hekimler; ya da bu niyetle içilen ya da yenilenler mi vermektedir? Tüm bu soruların cevabı varlığı inletecek şekilde “Hayır”dır.
Yediren, içiren,giydiren ve şifa veren ancak Allah’tır. Şu halde rızıklar bu niteliğe sahip olarak var değildir. Onlar yalnızca Rabbin yediren, içiren,giydiren ve şifa veren olduğunu daha genel manada rızık veren olduğunun hatırlatıcı ayetleridir. Rızık ile tatmin Rabbin ayetine muhatap olmanın bir başka biçimidir.
Hem de öyle ayetleridir ki insanın kanına karışmakta onun etine bürünmektedir.Onun varlık, büyüme ve gelişme vesilesi olmaktadır.Bu hali ile insan bedeni o ayetlerden oluşmaktadır ki böylece insan Allahın rızık ayetlerinin toplandığı nefis bir nefs olmaktadır.Yerde yakinen iman edenler için nice ayetler vardır.Kendi nefslerinizde de.Hala  görmüyor musunuz? Zariyat 20-21Şu halde rızıkta, Allahın yerine konulacak bir unsur olarak değerlenip, aç kalma,susuz kalma ,çıplak kalma,hastalanma unsurunun belirleyicisi olarak ta görülemez.
Atamız İbrahim ne güzel de söylemiştir.…Alemlerin  Rabbi olan Allah müstesna. Beni O yarattı, Bana O doğru yolu gösterir. Beni doyuran O’dur. Bana içiren O’dur. Hastalandığımda bana şifa verende O’dur.Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da O’dur. Şuara 77-81Rabbin insana verdiği en büyük  rızık kaynağı şüphesiz ki Kur’an-ı Kerimdir. O’nun rızık kaynağı olması ise başlı başına bir rızıktır.Kur’an-ı Kerim  İnsanın  istifadesine sunulan ,onun yararlanacağı bir rızık olarak,diğer tüm rızıklar ile olan ilişkiyi verimli hale getirme yollarını gösteren olarak kendisinden çeşitli meyvelerin devşirileceği  büyük bir rızık ve rızık kaynağıdır.
Nasıl ki insan yeme, içme, giyinme vs. ihtiyaçlarını çeşitli tatmin vesilesi olarak rızıklarla ile ifa ediyorsa, Kur’an-ı Kerim ile de onun kalb huzuru ve sözkonusu unsurların en verimli tatmin şekli ifa olur.
Bu önemlidir. Zira insanın ihtiyacı ve istifade etmesi sadece yeme,içme,giyinme,şifa bulma,cinsel haz v.s gibi unsurlar değildir.Bu unsurlarla birlikte onun kalb huzuruda gereklidir.Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olana bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidâyet ve rahmet geldi. Yunus 57
Esasen kalp huzuru olmaz ise onun için rızıkların lezzeti olmaz. O bunlardan dolayı tatmin de olamaz.
Nihayetinde kalpler ancak Allah’ın zikri ile ile tatmin olur.Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalbler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ra’d 28
O halde rızık olarak önceliğin kendisine verilerek istifade edilmesi gereken Kur’an-ı Kerim’dir.
O Kur’an’ın, Kerim olması onun bu niteliğinden değil midir ?Hatta  Kur’an’ı Kerim bir çok ayetlerde  insanlar için rızkın kendisi ya da rızık kaynağı olarak sözkonusu edilen yağmurlara benzetilmekte de değil midir?
Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten bir rızık indirip de onunla yerküreyi ölümünden sonra hayata kavuşturmasında, rüzgârların herbir yana sevkedilişinde de aklını çalıştıran bir topluluk için ayetler var.Casiye 5O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.Mü’min 13

Yağmurların yerin ölümünden sonra dirilme vesilesi kılınan bir su olması hesabı ile yerde yaşayan tüm canlılar için bir rızıktır. Aynı zamanda insanların ekinleri ve hayvanları ile meyve veren ya da vermeyen ağaçları içinde bir rızık kaynağıdır.
Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Nahl 10

Onlar için sadece bir rızık değil, onların özü da sudandır.O küfre sapanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik idi, biz onları ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ iman etmeyecekler mi? Enbiya 30(Nur 45)
Yaratılmaları sudan olduğu gibi rızıklanmalarıda böyledir. Tüm ekinler, ağaçlar aynı sudan sulandığı halde her birinin mahsul ve meyvelerinin rengi,şekli,tadı bambaşkadır.

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki,bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde  bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Ra’d 4

Kerim olan kitapta indirilmiştir.Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi, size açık bir nûr indirdik.Nisa 174
Sizin rızkınız göktedir, vaadolunan da.Zariyat 22

Bu kitap, tüm insanlığın rızka ihtiyacı olduğu gibi hepsinin ihtiyacı olan rızıkları taşıyan kitaptır.Hatta ilk insandan bu yana tüm insanların rızık ihtiyacı varolup bu yine yağmurlar ile indiriliyorsa,aynı şekilde kıyamete kadarda insanların rızıklanması vesilesi olarakta kerim olan bu kitap durmaktadır.

İnsanların hayat bulması, ayakta durması ancak bu rızık ile mümkündür.Zira O bir rızık ve bir ruhtur.

Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. Şura 42
O rızkın kazanımı ise bireyin bu rızık için çalışması ile mümkündür.Bu çalışma onun işi ve mesleğidir. O bu bu mesleği icra etmelidir.Şüphesiz, Kur'an'ı sana farz kılan, seni dönülecek yere elbette döndürecektir. Kassas 85
Ve Kur'an okumakla emrolundum. Artık kim yola gelirse kendi nefsi için gelir. Sapmışa gelince, böylesine de ki: 'Ben uyarıcılardan biriyim. Hepsi bu!" Neml 92Şu halde Onun “işi”, Kerim olan Kur’an; Makam mevki ya da mesleği, Kerim olan Kur’an’ın İşçiliğidir.

Rabb bu işin ustaları olarak peygamberleri göndermiş iken son Nebiyi de bu işin ustası olarak göndermiş bizi de onun çırakları kılmıştır. Bu işin karşılığında bize rızıklarını vereceğini söylerken bu rızkın her yönü ile insanın ihtiyacını karşılayan bir nimet olduğunu da zikretmiştir.

Şuayp a.s.kavmine; ey kavmim söyleyin bana.Eğer ben rabbimden bir delil üzerinde isem ve onun tarafından güzel bir rızık ile rızıklanmış isem.Hud 88

Bu işin zorluğu kişiye göre değişir. Kimi çok ağır işlerde geceleri ve gündüzleri çalışarak kerim olan kitaptan rızıklanarak o yağmurun temiz suyunu elde etmeye çalışırken, kimi bu çalışmayı daha az süreli olarak yapar da daha az rızıklanır.Ama her halükarda bu, temel rızık kaynağıdır.

Yüce Allah aynı sudan farklı mahsul ve meyveler çıkardığı gibi Kur’an-ı Kerimi ile de topraktan yaratılan her bir insanda farklı mahsul ve meyveler çıkaracaktır.Bu su kalble temas ettiğinde artık yeni bir doğum,üretim ve bereketler hasıl olacaktır.

Hurma ağacının da tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzümlerden bağlar, zeytin, nar çıkardık. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verdiğinde ve meyveler olgunlaştığında bir bakın onun ürününe! Bu size gösterilenlerde, iman eden bir topluluk için, çok ibret vardır.En’am 99

Kerim olan Kitabın meyveleri salkımlı hurmalar,bağlar dolusu üzümler,ağaçlardaki zeytinler,içinde çokça tane bulunan narlar  gibi bol ve bunlar gibi değişik lezzetlerdedir.İnsan ona her yöneldiğinde ondan farklı lezzetler alır yine ondan bereketli mahsuller devşirir.

Ama bunun için o rızık kaynağının boş zamanda okunan ya da ilgilenilen olarak değil, asli ve temel bir uğraş olarak,tüm zaman ve mekanlarda onun bahçesinin içini mekan tutup  pınarının başında durmak gerekir..
Muttakiler bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.Zariyat 15

Çünkü Kerim olan Kur’an kendisine yaklaşanlar için çok özel ve seçkin  bir içecektir.O halistir ve kendisine yaklaşanlarda  bağımlılık yapar.

Onlara mühürlenmiş halis içecekler sunulur.Onun mührü bağımlılıktır.Artık yarışanlar bunun için yarışsınlar.Onun karışımı üstün ve seçkin olandandır.Bir kaynak ki ondan yaklaştırılanlar içer. Mutaffifin 25-28
İnsanlar nasıl ki ,yanlışta olsa, çalışmasam aç kalırım dara düşerim düşkün ve muhtaç olurum diyorlarsa da aslında  Kerim olan kitaptan rızıklanmadığında insan aç kalır, dara düşer,düşkün ve muhtaç olur. Çünkü insanın rızkı, indirilen bu kerim kitaptadır.

O halde O, tüm insanların ihtiyacı olan bir rızıktır. Ondan istifade elzem olmaktadır.
Onun temiz ve helal olanından istifade edilmesi ise, insanlarda hasıl ettiği sonuçtur.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

ANKET - ARAŞTIRMA